Inbreng bij burger­par­ti­ci­patie Windpark Fryslân


26 januari 2023

Uit het voorstel van GS blijkt dat een obligatie-uitgifte vanuit Fryslan Hurde Wyn - die bereikbaar zou moeten zijn voor alle Friese inwoners - waarschijnlijk niet gaat lukken. Naar de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn er in de huidige tijd betere opties om de extra revenuen vanuit het Windpark Fryslân in te zetten voor de inwoners van deze provincie. We zijn inmiddels een paar jaar verder sinds het oorspronkelijke plan en wat ons betreft is een koerswijziging passend. Het windpark hoort van en voor Fryslân te zijn en dit zien wij binnen de oude obligatieregeling onvoldoende terug. Het rendement is te laag, de interesse in financiële deelname in het park ontbreekt volledig en de torenhoge energieprijzen doen een beroep op het Rijk en ons als Staten om te helpen.

Wat ons betreft worden de middelen die voortkomen uit het windpark daarom ingezet voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en isolatieprogramma’s voor zowel huishoudens met lage inkomens en slecht geïsoleerde woningen, als voor de gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Ook deze laatstgenoemde groep heeft grote moeite om in deze tijd het hoofd boven water te houden.

Met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen en isolatie worden de middelen efficiënter gebruikt en dragen ze direct bij aan de bestrijding van de energiearmoede en indirect aan de energietransitie. De Partij voor de Dieren steunt daarom als mede-indiener de drie moties die daarop gericht zijn. Dat zijn de motie van de PvdA om met gemeenten en woningcorporaties na te gaan op welke manier de provincie kan bijdragen aan het bundelen van kennis, expertise en mankracht om zo de isolatieprogramma’s te versnellen, de motie van het CDA om in de nadere uitwerking van de besteding van de overwinst een bedrag te reserveren voor het energieneutraal maken van de gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorpshuizen, en de motie van de SP “Isoleren woningen van de minima”.

Gisteravond heeft het College een memorie van toelichting rondgezonden over een brede aanpak over drie sporen. Deze informatie is erg laat verschenen, daar is al het nodige over gezegd. Wat mij betreft gaat het college aan de slag met de verdere uitwerking van het voorliggende PS voorstel met de input die het van PS heeft gekregen. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer we een nader uitgewerkt voorstel kunnen verwachten?

Dank u voorzitter