Inbreng corona herstel­pakket No & Moarn


22 april 2021

Dank u voorzitter,

De Partij voor de Dieren is het deze keer in grote lijnen eens met de VVD. Ook wij zijn overwegend positief over dit pakket.

Met dit herstelpakket kunnen wij op provinciale schaal een weliswaar bescheiden, maar niet onbelangrijke bijdrage leveren aan een andere mindset in de maatschappij die nodig is voor noodzakelijke veranderingen. We moeten af van het automatisme van economische groei en we moeten af van de gedachte dat ons welbevinden gemeten kan worden aan de hand van de stand van het Bruto Nationaal of Regionaal Product. Zo dragen bijvoorbeeld Cultuur en Recreatie & Toerisme niet alleen bij aan het welbevinden van mensen, maar bieden daarnaast ook veel werkgelegenheid.

Met de vijf pijlers van het tweede herstelpakket geeft het College aan oog te hebben voor de meerwaarde van een bredere aanpak. Daar zijn we blij mee en dat is wat mij betreft voor het college een compliment waard. Punt van kritiek is wel dat effectmeting en monitoring een onderbelicht onderdeel van dit tweede steunpakket is.

Ook is het niet duidelijk aan welke criteria mogelijke aanvragen en challenges moeten voldoen. Het gaat met dit steunpakket om een bedrag van in totaal 10 miljoen euro. Dat is geen misselijk bedrag. Kan het college meer duidelijkheid geven over de beoogde effecten van de inzet van het steunpakket en de beoordelingscriteria voor aanvragen? En kan de gedeputeerde toezeggen dat de Staten periodiek van de voortgang van de pijlers op de hoogte worden gehouden?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng bij startnotitie landschap

Lees verder

Inbreng Startnotitie weidevogels

Lees verder