Inbreng Start­no­titie weide­vogels


22 april 2021

Dank u voorzitter,

Vanzelfsprekend is de Partij voor de Dieren voorstander van een florerende populatie weidevogels. Plannen om die populaties te helpen, mits ze geen predatiebeheer bevatten, kunnen we steunen. Maar kritischer bekeken, moeten we concluderen dat het voorgestelde beleid symptoombestrijding is. Zolang de industrialisatie van de landbouw geen halt wordt toegeroepen, kunnen de vogels het vergeten. Hoeveel geld wij er ook tegenaan zullen gooien.

Als bijlage bij het rapport van A&W zitten beleidsaanbevelingen van de RUG. Daarin is onder meer het volgende citaat te lezen:

“De overheid lijkt zich ook steeds meer te realiseren dat de intensieve melkveehouderij moeilijk of zelfs onverenigbaar is met doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Maatregelen die daaruit voortvloeien, zoals de veenweidevisie en het nieuwe stikstofbeleid bieden echter ook kansen voor weidevogels. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door gebieden in te richten met hoge waterpeilen en de stikstofinput zodanig te verlagen dat de productiviteit van grasland afneemt. Daardoor zal het aantal landbewerkingen afnemen en de kruidenrijkdom toenemen, wat de insectenstand en daarmee de voedselbeschikbaarheid voor weidevogelkuikens ten goede zal komen.”

Predatiebeheer

Voorzitter, ik benoemde zojuist al even het predatiebeheer. Predatiedruk is volstrekt natuurlijk en bracht weidevogels honderden jaren niet in gevaar. De weidevogel gaan niet achteruit door de roofdieren, maar door de industriële landbouw en veeteelt. Daardoor is de biodiversiteit verschrompeld en de natuur verschraald. Te veel stikstof, te veel groene woestijnen, te veel gif, maar ook te weinig schuil- en nestplaatsen, te weinig kruiden en bloemen, te weinig insecten, dus te weinig voedsel. En dan gaan we als oplossing daarvoor de roofdieren maar uitroeien? Dat is niets anders dan symptoombestrijding dat uiteindelijk leidt tot niets.

Bovendien verplicht de Wet Natuurbescherming dat de jacht op predatoren pas mag worden ingezet nadat alle andere opties van weidevogelbeheer zijn uitgevoerd en niet werkbaar blijken. De intentie van de wet is dat jacht slechts als laatste middel op predatoren ingezet mag worden. Predatie is in de zin van de wet het ALLERLAATSTE middel, zoals ook te lezen is in de rapportage van Winsemius.

Voorzitter, Het College gaat voorbij aan het feit dat predatie niet de oorzaak is van de afname van de weidevogels, maar dat is toch echt de mens. Als er genoeg insecten zijn als voedsel en voldoende broed- en schuilmogelijkheden, worden er voorwaarden gecreëerd voor een betere weidevogelstand. Dat is de echte oplossing. En hoe wordt voorkomen dat dadelijk als eerste maatregel naar het laatste redmiddel wordt gegrepen, het geweer dus, omdat dat de makkelijkste en verleidelijkste oplossing is? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Ambitieniveau 2

GS kiest voor ambitieniveau twee met als inzet stabilisatie en groei van de weidevogelpopulaties tot 10.000 broedparen grutto’s in 2030. De Nota Weidevogels 2014 - 2020 ging er vanuit dat er 40.000 hectare weidevogelkerngebied nodig is om het doel van 10.000 broedparen grutto’s te halen.

In 2020 is er zo’n 26.500 hectare weidevogelkerngebied beschikbaar op een totaal van 225.000 ha aan landbouwgrond. Nog geen 12% dus. GS verwacht niet dat het aantal hectares weidevogel-kerngebied de komende jaren nog zal toenemen. Het beschikbare budget uit het Natuurpact is daarbij de beperkende factor. Zonder een robuuster weidevogelkerngebied blijkt er geen duurzame biotoop voor weidevogels te realiseren. Voeg hierbij de constatering dat in voorkomende gevallen weidevogelland verdwenen is als gevolg van ruimtelijke ingrepen en dan is de constatering voor de toekomst niet positief.

Wij dienen dan ook de motie van GrienLinks “Weidevogelland niet aantasten en anders gelijkwaardig compenseren” mee in. Dat geldt ook voor de motie van GrienLinks betreffende de verlenging van de maaidatum.

Voor ambitieniveau twee is dus extra geld nodig dat het College volledig extern wil afdekken.

Voorzitter, evenals GrienLinks is de PvdD van mening dat het raadzaam is om bij de begrotingsbehandeling ruimte te creëren om het daarmee gepaard gaande financiële risico af te dekken. Een motie van GrienLinks op dat punt dienen wij dan ook mee in.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng corona herstelpakket No & Moarn

Lees verder

Inbreng Uitvoeringsagenda wonen

Lees verder