Inbreng markt­bij­dra­ge­re­geling sluis Korn­wer­derzand


22 december 2022


Dank u voorzitter.

In juni 2020 hebben de Staten besloten het project verruiming sluis Kornwerderzand gefaseerd uit te voeren. Een onderdeel daarvan is het nu voorliggende voorstel om de geraamde marktbijdrage van 26,5 miljoen euro voor te financieren. Hoewel het hier gaat om een procedureel besluit, waarover inhoudelijk al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden, wil ik toch de volgende aspecten naar voren brengen.

Mijn fractie zou niet voor de uitvoering van dit project zijn als daarover nog niet besloten zou zijn. Zoals ik in de commissie ook aangegeven heb, lijkt het belang voor Fryslân bij dit project marginaal. Op de lijst van deelnemende bedrijven staan slechts 1 of 2 Friese bedrijven. De rest komt bijna geheel uit Urk en Kampen. Verder zijn veel bedrijven weinig duurzaam en daardoor niet erg toekomstbestendig. Op de lijst staan onder andere Visserijbedrijven, superjachtbouwers, en vervoerders van bulkgoederen, waaronder veevoer. Daarnaast maken bedrijven uit Harlingen zich zorgen over de toekomstige bevaarbaarheid van de vaargeul Boontjes tussen Kornwerderzand en Harlingen. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of daar ook rekening mee wordt gehouden in de realisatiefase van het project? Gezien de kosten van dit project, ruim 200 miljoen, zie ik niet in hoe dit project ooit in economische termen rendement voor Fryslân zal opleveren. Maar zoals ook in de commissie aan de orde is geweest, gaat het hier om de uitvoering van in het verleden genomen besluiten. Inhoudelijk kunnen we hier dus niets meer mee.

Wat wel relevant is, is het feit dat een tweetal zaken in het voorstel van Gedeputeerde Staten nog niet afgehecht zijn. Ten eerste zijn de overeenkomsten met de bedrijven nog niet getekend. Daarnaast is er een toezegging van Minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat dat het Rijk garant staat in het geval dat er een restsom resteert, maar ook dat punt is nog niet schriftelijk geformaliseerd. Gezien deze omstandigheden kunnen wij nog niet instemmen met het voorstel van het College. In de plaats daarvan dienen wij het amendement van GrienLinks mee in om aan het instemmingsbesluit de voorwaarden te verbinden dat het Rijk heeft getekend voor het restrisico en de marktpartijen de overeenkomst hebben getekend.

Tot zover mijn bijdrage.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij aangepaste planning Friese deel NNN

Lees verder

Inbreng bij funderingsaanpak veenweidegebied

Lees verder