Inbreng Rapport Reken­kamer Visit Friesland – De marketing van het toerisme


17 februari 2021

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het provinciale marketingbeleid van Fryslân Drenthe en Groningen om het toerisme te bevorderen. De marketing is sinds 2014 ondergebracht bij Merk Fryslân, een orgaan dat onafhankelijk van de provincie opereert, maar bijna volledig door de provincie wordt gefinancierd.

De Rekenkamer concludeert in haar rapport dat Fryslân na een moeizame aanloop de marketing van de provincie op de rit heeft staan, dat er vertrouwen in het platform is, maar dat er nog wel een aantal hiaten zitten.

In totaal heeft Merk Fryslân jaarlijks bij benadering € 1,4 miljoen aan middelen ontvangen. Dit is in 2020 verhoogd naar 1.9 mln. Een aandachtspunt is de dekking van structurele lasten met incidentele middelen. Dit kan in de toekomst leiden tot een structureel dekkingsprobleem, maar dat is onder de aandacht van het College en met het overnemen van alle aanbevelingen van de rekenkamer, gaan wij ervan uit dat dit latente probleem op niet al te lange termijn opgelost wordt. Misschien kan de gedeputeerde hier nog op reageren?

De provincie heeft besloten tot sturing op afstand. Omdat de provincie op afstand staat, is een gecoördineerde, eenduidige aanpak van de monitoring nog niet goed uitgewerkt. Positief is dat gewerkt wordt aan een verbeterslag op dat punt, in samenwerking met partijen als FSP, NHL Stenden en anderen. De Partij voor de Dieren vindt een goede informatieverstrekking over de besteding van de verstrekte provinciale middelen van groot belang. De euros kunnen immers maar 1 keer uitgegeven worden. Om die reden dienen wij de motie van de FNP om te komen tot een betere informatiestructuur mee in.

Dank u voorzitter

Wij staan voor: