Inbreng Uitvoe­rings­agenda wonen


22 april 2021

Dank u voorzitter,

De coronacrisis heeft naast de gezondheid van mensen ook zijn weerslag op het denken van burgers over woonwensen en -mogelijkheden. De lockdown en het thuiswerken maken duidelijk dat mensen meer waarde zijn gaan hechten aan natuur en een groene leefomgeving. Het besef groeit dat de afgelopen jaren veel te veel is ingeteerd op de groene ruimte. Meer groen is van levensbelang.

De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen. Zo zouden studenten betaalbaar op kamers kunnen in omgebouwde kantoorpanden en flexwoningen, jonge gezinnen, starters en alleenstaanden een huur- of koopwoning vinden die bij hun gezinssituatie past, en ouderen terecht kunnen in gelijkvloerse seniorenwoningen. Dat vraagt om radicale keuzes. Met kleine ingrepen redden we het niet. We kunnen passende woningen alleen voor iedereen mogelijk maken als we de beschikbare ruimte beter verdelen.

Maar liefst twee derde van alle grond in Nederland wordt gebruikt voor landbouw. Tegelijkertijd is er grote schaarste aan woningen en natuur. Daar liggen kansen: door extensivering in de veehouderij spelen we ruimte vrij om een deel van de Nederlandse landbouwgrond om te vormen. Voor een deel naar woningbouw, maar ook de natuur kan wel een stuk robuuster, met als bijkomende voordelen dat grote uitstoot van fijnstof, stikstof en broeikasgassen drastisch wordt ingeperkt, zodat er ruimte ontstaat voor de bouwopgave voor de woningen en ook de leefomgeving een kwaliteitsslag kan maken, hetgeen ten goede komt aan zowel mens als dier. Een win- win situatie: we scheppen ruimte voor de natuur en voor woningbouw en we verbeteren tegelijk het leefklimaat, de woonomgeving en de biodiversiteit.

Voorzitter, het Deltaplan is eerder vandaag aan de orde geweest. Inhoudelijk zal ik daar nu niet op ingaan. Wel vraag ik mij af hoe het College zijn regierol over de uitvoeringsagenda ziet met het gegeven dat het Deltaplan uit de doos van Pandora is gekomen met het gevolg dat er een proces van tegen elkaar opbiedende gemeenten lijkt te ontstaan. Graag een reactie daarop van het College.

Voorzitter, dan ga ik nu weer terug naar de uitvoeringsagenda. Binnen de bestaande woningvoorraad is de herstructureringsopgave zeer groot. De PvdD kan dan ook instemmen met het vrijmaken van middelen voor herstemming, transformatie en sloop en voor cofinanciering van projecten in het kader van het volkshuisvestingsfonds. Daarnaast kan er wat betreft de ambities wel een tandje bij op het gebied van duurzaamheid en circulair. Het college koppelt deze thema’s aan een verbeterslag voor de bestaande verouderde Friese woningvoorraad. De PvdD is van mening dat dit ook voor nieuwbouw moet gelden. Om hierin te voorzien dienen wij dan ook het amendement van GrienLinks “extra ambitie duurzame huizen en wijken” mee in.

Ook de motie “Passend toewijzen” van de SP en de motie “Sosjale hier werom” van de FNP dienen wij mee in. Het verkrijgen van passende woonruimte voor alle inkomensgroepen zou in een samenleving als de onze geen vraagpunt moeten zijn.

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.

Interessant voor jou

Inbreng Startnotitie weidevogels

Lees verder

Inbreng bij Programma Herstel Biodiversiteit

Lees verder