Afronding NNN voor 2030


23 maart 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 23 maart 2022,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De planning van de aanleg van het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland in 2027 niet wordt gehaald;
  • Met de uitvoering van het aanbod van Natuer mei de Mienskip het onduidelijk is wanneer de aanleg van NNN in Fryslân afgerond zal zijn;

overwegende dat:

  • De provincies verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland op het land;
  • de aanleg van het gehele NNN een significante bijdrage kan leveren aan het oplossen van ingewikkelde problemen zoals het overschot aan stikstof, de veenweideproblematiek en de afname van biodiversiteit;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om er voluit op in te zetten om het totale NNN binnen Fryslân aan te leggen voor 2030;

en gaan over tot de orde van de dag.


Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Jochem Knol
  • SP, Hanneke Goede

Status

Verworpen

Voor

GrienLinks, Statenlid van Swol, 50Plus, SP, D66, CU, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, PvdA, FNP, VVD, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ook hoofdfietsroutes naar Groningen

Lees verder

Koolstofvastlegging bodem

Lees verder