Motie ook hoofd­fiets­routes naar Groningen


17 februari 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Bij de aanleg van het snelfietsroutenetwerk gefocust wordt op routes tussen Sneek, Joure, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Franeker en Harlingen;
  • Groningen – de grootste kern van het Noorden- in deze selectie ontbreekt;

overwegende dat

  • Uit de beleidsnota Fiets blijkt dat GS met de uitvoering van het fietsbeleid goed wil aansluiten bij wat de mienskip belangrijk vindt.
  • Veel Friezen baat kunnen hebben bij goede fietsverbindingen tussen de grootste kernen.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

Om bij de aanleg van het snelfietsroutenetwerk waar mogelijk voorrang te geven aan goede verbindingen tussen de grote kernen, en daarbij ook verbindingen tussen Drachten, Leeuwarden en Groningen actief te stimuleren.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener: PvdD, Menno Brouwer


Status

Verworpen

Voor

GrienLinks, Statenlid van Swol, SP, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid Goudzwaard, PvdA, 50Plus, D66, FNP, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie cofinanciering hoofdfietsroutes

Lees verder

Afronding NNN voor 2030

Lees verder