Kool­stof­vast­legging bodem


23 maart 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • De bodem door de afbraak en opbouw van organische stof een substantieel effect heeft op de broeikasgassen in de atmosfeer
 • In het Klimaatakkoord van 2019 (Tweede Kamer, 2019b) is vastgesteld dat het kabinet voornemens is om in 2030 per jaar 0,5 Mton CO2 in de Nederlandse bodems te laten vastleggen. Hiermee zou ongeveer 5% van de huidige CO2-emissies door de landbouw kunnen worden gecompenseerd.
 • De bodem door koolstofvastlegging belangrijk is voor de klimaataanpak.
 • De Raad voor de Leefomgeving desondanks constateert* dat de bodem in management beleid en bij ketenpartijen maar moeilijk de plek krijgt die hij verdient.

overwegende dat:

 • De provincie met deze startnotitie een belangrijke stap zet naar een steviger bodembeleid
 • Het belang en de urgentie van koolstofvastlegging niet expliciet wordt genoemd in scenario 2
 • Het ook belangrijk is om kennisontwikkeling t.a.v. het aspect koolstofvastlegging van de bodem op te doen

*Rli rapport De bodem bereikt, p.7

spreken haar mening uit:

Dat de bodem door koolstofvastlegging belangrijk is voor de klimaataanpak.

en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

om de mogelijkheden van koolstofvastlegging in de bodem en de kennisontwikkeling daaromtrent expliciet mee te nemen bij de studie bodemvitaliteit, het transitieprogramma, en de uitwerking van het toekomstige Fries bodembeleid

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

 • PvdD, Menno Brouwer
 • Grien Links, Jochem Knol
 • SP, Hanneke Goede
 • PvdA, Hetty Janssen
 • D66, Danny vd Weijde
Status

Aangenomen

Voor

GrienLinks, Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CU, CDA, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, PVV