Amen­dement 4 maanden winterrust


12 juli 2017

Toelichting op het amendement:

Zowel in het Coalitieakkoord als in de Uitvoeringsagenda staat dat er voor de ganzen twee maanden winterrust is. In het voorstel van het college wordt de winterrust nu volledig afgeschaft. Dat is onbegrijpelijk want in de wintermaanden is er nauwelijks sprake van oogstbare gewassen of bijgroei. En dus is de schade in de wintermaanden beperkt.

Door de ganzen buiten de foerageergebieden helemaal geen rust te geven en ze te beschieten, is er daar voortdurend veel onrust. De ganzen vliegen veel op, verliezen daardoor veel energie en hebben daardoor meer voedsel nodig. Men wil ook het afschot mogelijk maken bij de slaapplaatsen en het gebruik van lokmiddelen toestaan. Dat is in strijd met de Europese regelgeving, omdat een jager niet kan weten of de gans op weg is naar een foerageergebied of naar een schadeperceel.

Het verstoren van de winterrust zal leiden tot meer in plaats van minder schade. Om de ganzenschade daadwerkelijk te beperken moet de winterrust niet worden afgeschaft, maar hersteld naar vier maanden.

Toevoegen aan besluit:

4. Hierbij de winterrust op 4 maanden te stellen, in tegenstelling tot hetgeen in de onderliggende stukken staat.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie geen verlaging budget natuur

Lees verder

Amendement verbetering foerageergebieden ganzenaanpak

Lees verder