Motie geen verlaging budget natuur


4 juli 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 28 juni 2017, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

In de Kadernota 2018 staat dat GS voornemens is een proces te starten om de mogelijkheden in kaart te brengen tot verlaging van de structurele lasten vanaf 2023;
Dat daarbij ook gekeken zal worden naar de structurele lasten voor natuur;

overwegende dat:

De biodiversiteit in Fryslân in slechte staat verkeert door o.a. verdroging, verzuring, overbemesting, vervuiling en habitatverlies;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Bij het verlagen van structurele lasten vanaf 2023 de lasten voor natuur buiten beschouwing te laten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement  Transformatiefonds landbouw

Lees verder

Amendement 4 maanden winterrust

Lees verder