Amen­dement Akkoord van Parijs


16 september 2020

Toelichting op het amendement:

De tekst van de omgevingsvisie lijkt op sommige punten te suggereren dat in het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de Aarde maximaal 2˚C op mag warmen. Dat is onjuist.

In het Nationale Klimaatplan 2021- 2030 staat op p. 7: “Hierin is afgesproken om de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden, met als streven de opwarming te beperken tot 1,5°C”.[1]

Dit amendement herstelt dit.

Schrappen uit tekst besluit:

  • de oanpaste Omjouwingsfisy provinsje Fryslân De Romte Diele fêst te stellen;

Toevoegen aan besluit:

de oanpaste Omjouwingsfisy provinsje Fryslân De Romte Diele fêst te stellen en daarbij de volgende wijzigingen in de tekst van de omgevingsvisie door te voeren:

  • In de samenvatting onder “energietransitie”, 3e bullit en op p. 65: “Akkoord van Parijs: opwarming maximaal 2˚C” aan te passen in “Akkoord van Parijs: streven naar beperking van opwarming aarde tot 1,5°C”
  • Op p. 61: “In het Klimaatakkoord Parijs 2015 hebben landen afgesproken dat ‘verdere opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius moet blijven, anders zijn de gevolgen niet te overzien’.” aan te passen in “In het Klimaatakkoord Parijs 2015 hebben landen afgesproken te streven naar een beperking van de opwarming van de Aarde tot 1,5°C.”

[1]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/beleidsnotas/2020/04/24/klimaatplan-2021-2030


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie trein i.p.v. vliegtuig

Lees verder

Amendement schrappen uitzonderingspositie Waddeneilanden op zonneladder

Lees verder