Motie trein i.p.v. vliegtuig


16 september 2020

constaterende dat

  • In de beleidsbrief ‘Duurzame energie 2016’ de ambitie is vastgelegd om als provinciale organisatie in 2025 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie,
  • De luchtvaartsector een grote impact heeft op het klimaat en ook de volksgezondheid nadelig beïnvloedt,
  • Het bewaken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving een kerntaak is van de provincie,
  • Binnen de organisatie op dit moment ontmoedigingsbeleid tegen vliegreizen en beleid voor het stimuleren van treinreizen ontbreekt,
  • Er voor afstanden tot 1000 km nu al goede alternatieven zijn middels railvervoer en er, gelet op de noodzaak van het terugdringen van CO2 uitstoot, in Europees verband meer zal worden ingezet op meer en snellere treinverbindingen,

overwegende dat

  • De provincie en haar vertegenwoordigers waaronder de Commissaris van de Koning, de Gedeputeerden, Statenleden en ambtenaren een voorbeeldfunctie bekleden,
  • Zij het goede voorbeeld kunnen geven door bij dienstreizen binnen Europa in principe voor de trein te kiezen en door dienstreizen te vervangen door alternatieven, zoals digitale bijeenkomsten,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

  • het huidige beleid zo aan te passen dat het vliegtuig als standaardvervoersmiddel voor dienstreizen tot 1000 km wordt ontmoedigd wanneer er een goed alternatief beschikbaar is voor reizen met de trein,
  • En daarbij concrete afspraken vast te leggen over de vervoersmiddelkeuze bij dienstreizen in het Provinciaal Reisbesluit

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement pro-actieve rol energie besparen

Lees verder

Amendement Akkoord van Parijs

Lees verder