Amen­dement schrappen uitzon­de­rings­po­sitie Wadden­ei­landen op zonneladder


26 november 2020


Toelichting op het amendement:

In de Wijziging Verordening Ruimte 2014 wordt in het ruimtelijk plan voor de Waddeneilanden afgeweken van de regels voor de rest van Fryslân door op de eilanden méér ruimte te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen in natuurgebieden. Hierdoor maakt de nieuwe verordening het mogelijk om in EHS gebieden of op andere natuurgronden (met uitzondering van N2000 gebieden) op de eilanden zonneparken te realiseren.

Het bijzondere landschap van de Wadden verdient een gelijkwaardige behandeling als de rest van het Friese landschap. Ook hier moet bij het invullen van de energietransitie zorgvuldig met natuurlandschappen worden omgegaan. Het beschermen van de natuur verdient óók hier een gelijkwaardige positie aan het beschermen van landbouwgrond. De plaatsing van zonnepanelen buiten de natuurgebieden blijft natuurlijk mogelijk.

Met dit amendement wordt voorkomen dat een opstelling voor zonne-energie in de Waddeneilanden ten koste gaat van de daar aanwezige natuur.


Toevoegen aan besluit:

De volgende bijzin: ,met dien verstande dat artikel 9.7 Waddeneilanden uit de concept-verordening wordt geschrapt


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Akkoord van Parijs

Lees verder

Motie inbrengen optie extensivering veehouderij als nieuw verdienmodel

Lees verder