Amen­dement beperking Groot Vee Eenheden


22 juni 2017

Toelichting op het amendement:

De provincie Fryslân wil naar een grondgebonden melkveehouderij en ziet het vastleggen van een maximum aantal Groot Vee Eenheden per hectare als de meest eenvoudige en doorzichtige methode is om dat te bereiken. GS stelt voor aan te sluiten bij een landelijke regelgeving die lijkt uit te komen op een norm die ligt tussen de 2,0 en 2,5 GVE per hectare.

Maar grondgebondenheid wordt niet alleen bepaald door het aantal Groot Vee Eenheden (melkkoeien) maar ook door de aantalllen jongvee die daarbij horen én de melkproductie per hectare. Het aansluiten bij een nog te formuleren landelijke norm doet geen recht aan de voorlopersfunctie die de provincie Fryslân wil gaan vervullen. Daarom is het zaak dat Fryslân zelf een norm voor grondgebondenheid vaststelt.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Besluit

Toevoegen aan tekst besluit:

“in de beleidsbrief duurzame landbouw op p. 10 vervalt de regel: “Inzet van de provincie is om aan te sluiten bij landelijke regelgeving, die lijkt te koersen op een maximale veebezetting (met een norm die waarschijnlijk ligt tussen 2,0 tot 2,5 gve per ha).”. Dit wordt vervangen door: “De maximaal toegestane veebezetting per hectare is 2,0 GVE, inclusief een jongveebezetting van 0,3 stuks jongvee per GVE met een nog nader te bepalen maximale melkproductie per hectare.”.


Status

Voor

Tegen