Motie provincie als launching customer bij circulair inkopen


22 juni 2017

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

Ons huidige grondstoffenverbruik de draagkracht van de aarde fors overschrijdt (Earth Overshoot Day was in 2016 al op 8 augustus),
Diverse instanties waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving benadrukken dat voor een transitie naar een circulaire economie een focus op het begin van de keten nodig is.

overwegende dat

Naast afvalreductie ook een transitie naar een deel- en leeneconomie noodzakelijk is voor een reductie van ons grondstofgebruik,
De provincie als launching customer een voorbeeldfunctie kan uitoefenen en hiermee circulaire bedrijfsprocessen kan helpen versnellen,
Op diverse terreinen leasecontracten mogelijk zijn, zoals voor tapijt, verlichting en kantoormeubilair.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

In haar eigen bedrijfsvoering elke kans te benutten om bij inkoop om te schakelen naar langdurige leasecontracten in plaats van producten en spullen zelf in eigendom te nemen.

en gaan over tot de orde van de dag


Status

Voor

Tegen