Motie geen mest­ver­gisting bij duurzame landbouw


22 juni 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 21 juni 2017 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

in de beleidsbrief duurzame landbouw mestvergisting als duurzame bron van energie wordt genoemd;
in de beleidsbrief duurzame landbouw de ambitie wordt uitgesproken dat de melkveehouderij volledig grondgebonden wordt.

overwegende dat

mestvergisters gebruikt worden om mestoverschotten weg te werken.
De energie uit die mestvergisters ten onrechte groen wordt genoemd
mestvergisters niet bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot, Immers de vergisting levert methaan en de methaan levert naast energie en water ook CO2 op.
mestvergisting dus eigenlijk een middel is om de niet-grondgebonden landbouw in stand te houden
verder zorgt mestvergisting voor omwonenden voor overlast en draagt dus niet bij aan een veehouderij die in harmonie is met haar omgeving.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten mestvergisting ( waaronder bedoeld co-vergisting en mono-vergisting) volledig te schrappen uit de de beleidsbrief “duurzame landbouw” en op geen enkele wijze materieel of immaterieel mee te werken aan initiatieven voor mestvergisting in de provincie Fryslân.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdA, Grienlinks, 50Plus, PartijvoordeDieren

Tegen

SP, D66, FFP, FNP, VVD, CU, PVV, CDA