Amen­dement betrekken omgeving bij kleine wind­molens


1 juli 2020

In te vullen door de griffier

Indiener: PvdD, Rinie van der Zanden

Mede-indiener(s):

Amendement nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering

1 juli 2020

Agendapunt

08 Fêststellen Oanpassing Feroardening Romte 2014 (wind)

Korte titel amendement

Betrekken omgeving

Toelichting op het amendement:

In de vast te stellen wijzigingen van artikel 9 van de verordening Romte wordt de omgeving wel betrokken bij te plaatsen solitaire windturbines (nieuw lid 3), maar niet bij de plaatsing van molens met een maximale as-hoogte van 15 meter (lid 2). Dit amendement wil dit herstellen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

3. Aan de Wijziging Verordening Romte wordt aan “B”, onder het nieuwe lid 2 sub c, toegevoegd:

“d. de direct omwonenden, die hinder in de vorm van zicht of geluid zouden kunnen ondervinden, worden vooraf door de aanvrager betrokken bij de plannen.”

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Verworpen

Voor

50Plus, SP, D66, PVV

Tegen

PvdA, FNP, VVD, CU, CDA

Lees onze andere moties

Motie integrale benadering ecologische problemen

Lees verder

Amendement pro-actieve rol energie besparen

Lees verder