Motie integrale bena­dering ecolo­gische problemen


24 juni 2020

In te vullen door de griffier

Indiener: PvdD, Rinie van der Zanden

Mede-indiener(s):

GrienLinks, Charda Kuipers

SP, Hanneke Goede

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering

24 juni 2020

Agendapunt

7. kadernota 2021

Korte titel motie

Integrale benadering ecologische problemen

De Staten, in vergadering bijeen op 24 juni 2020,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • Er samenhang is tussen actuele ecologische problemen als achteruitgang van de weidevogelstand en vermindering van biodiversiteit in het algemeen, verdroging, verslechtering van de bodem, de veenweideproblematiek, de verzilting en de stikstofcrisis;
  • De maatschappelijke druk om deze problemen aan te pakken steeds groter wordt;
  • De commissie Remkes heeft geadviseerd om uiterlijk in 2030 een reductie van 50% ammoniakemissie te realiseren ten opzichte van 2019 en om uiterlijk in 2030 het uitrijden van drijfmest uitgefaseerd te hebben;

overwegende dat:

  • Een integrale aanpak van bovengenoemde problemen hoogstwaarschijnlijk het effectiefst is;
  • Daarbij ingezet zal moeten worden op natuurinclusieve kringlooplandbouw en omschakelen naar biologische landbouw;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • een voorstel aan de Staten te doen voor een integrale aanpak en hier in ieder geval het doel van 10.000 gruttoparen aan het einde van deze coalitieperiode in op te nemen, waarbij ingezet zal worden op het vermeerderen van voedsel voor de kuikens en ouders en niet zal worden ingezet op het extra doden van predatoren;
  • Tezamen met dit plan een begrotingswijziging aan de Staten voor te leggen, waarbij vanuit de VAR een bedrag wordt gereserveerd om dit plan uit te werken;
  • Met de Rijksoverheid in overleg te treden over cofinanciering en ook na te gaan of Europese cofinanciering mogelijk is;

Dit alles uiterlijk december 2020 aan de Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden

GrienLinks, Charda Kuipers

SP, Hanneke Goede


Status

Verworpen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66

Tegen

FNP, VVD, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie handhaving uitrijden drijfmest met de sleepvoet

Lees verder

Amendement betrekken omgeving bij kleine windmolens

Lees verder