Motie nieuwe Wet Dieren meenemen in vergun­ning­ver­lening, FPLG en NPLG


9 november 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 9 november 2022, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

 • In april 2021 de nieuwe Europese verordening diergezondheid in werking is getreden en de Nederlandse wet Dieren daarop moest worden aangepast;
 • De Tweede en Eerste Kamer al in mei respectievelijk juni 2021 hebben ingestemd met deze aangepaste nieuwe wet;
 • De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wet Dieren op 1 januari 2023 is gesteld;
 • Dieren binnen de nieuwe wet Dieren vrij moeten zijn om hun natuurlijke gedrag te vertonen en dieren niet langer mogen worden aangepast aan het systeem, maar dat het systeem dient te worden aangepast aan de dieren;
 • De Wet Dieren weliswaar een rijksbevoegdheid is, maar wel met een directe impact op het Provinciale landbouwbeleid;
 • In de Begroting 2023 binnen het beleidsveld Natuur en Landschap ten onrechte geen aandacht geschonken is aan deze nieuwe wet;

overwegende dat:

 • Deze wetsaanpassing niet uit de lucht komt vallen: Zowel het tweede paarse kabinet (in 2002) als het kabinet-Balkenende IV (in 2007) stelde als doel om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn voor het welzijn van dieren in de veehouderij;
 • Deze wetsaanpassing gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van veehouderijen, die daarop zal moeten worden aangepast;
 • In de Begroting 2023, bij het beleidsveld natuur en landschap als doel genoemd wordt een goede vergunningverlening. Dat is momenteel een knelpunt door de uitspraken rondom stikstof en stalsystemen;
 • Niet alleen de regelgeving rondom stikstof eisen stelt aan stalsystemen: Ook de Wet Dieren doet dat;
 • Het aanbevelenswaard is dat ook daar aandacht aan wordt besteed bij nieuwe vergunningen om zodoende te voorkomen dat vanuit een andere invalshoek (dierenwelzijn) de vergunningverlening opnieuw in de knel komt;
 • Het NPLG (en FPLG) een integrale aanpak kan bieden om bedrijven te helpen een transitie te maken naar een toekomstbestendige landbouwsector;
 • Een koppeling met de nieuwe wet Dieren bijdraagt aan het behalen van de integrale doelstellingen van het NPLG en FPLG;
 • Dierenrechtenorganisaties gemotiveerd naar de rechter kunnen stappen als de voorgenomen maatregelen strijdig zijn met de nieuwe wet Dieren;

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

 • De uitgangspunten van de nieuwe wet Dieren te betrekken bij vergunningverlening en bij opstelling van het Fries Programma Landelijk Gebied;
 • In IPO verband en bij de Ministers van Stikstof & Natuur en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit erop aan te dringen dat ook te doen in de integrale aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

 • PvdD, Menno Brouwer
 • Grien Links, Charda Kuipers
 • SP, Hanneke Goede


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Haalbaarheid waterstofbussen nader onderzoeken

Lees verder

Amendement CO2 doelen Regionaal Mobiliteitsprogramma

Lees verder