Amen­dement Fauna­be­heer­eenheid


22 juni 2016

Toelichting op het amendement:

In de Kadernota wordt onder Overige Voorstellen (Zie Hoofdstuk 5) voorgesteld om 900.000 Euro extra beschikbaar te stellen aan de Faunabeheer Eenheid voor de periode 2017-2019, onder meer ter bestrijding van de ganzenschade. De toegepaste methodieken van de FBE zijn naar de mening van indiener(s) gericht op dieronvriendelijke symptoombestrijding en lossen niets op. Deze middelen kunnen volgens indiener(s) beter worden ingezet voor een structurele aanpak van het probleem, te weten het afbouwen van grootschalige industriële landbouw en het bevorderen van natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit, in combinatie met tijdelijke preventieve maatregelen en diervriendelijke verjaagmethoden (bijvoorbeeld via lasertechnieken).

Bronnen:

  • Dierenbescherming, (2015) ‘Ganzen:Structurele, diervriendelijke oplossingen om overlast te verminderen’
  • SOVON, (2013) 'Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht'

Schrappen uit tekst besluit:

De genoemde budgetten zijn nodig voor de afhandeling van vergunningverlening voor de nieuwe Natuurbeschermingwet en uitkering van ganzenschade.

Geschrapte tekst vervangen door:

De genoemde budgetten zijn nodig voor preventieve, structurele en diervriendelijke maatregelen ter bestrijding van ganzenschade.


Status

Voor

Tegen