Motie tijde­lijke sluiting Afvaloven Harlingen (REC)


24 februari 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 24 februari 2016,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • gebleken is dat de REC in Harlingen niet goed functioneert en dat daardoor de omgeving wordt bloot gesteld aan zeer gevaarlijke stoffen;
  • uitstoot van deze stoffen een gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid, het welzijn van dieren en schade toe kan brengen aan het milieu;
  • er weliswaar voornemens zijn tot verbetering, maar dat deze niet van vandaag op morgen doorgevoerd zullen zijn;
  • ook uit het feit dat er noodzakelijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd, blijkt dat de oven niet goed functioneert;

overwegende dat:

  • het onwenselijk is de REC in bedrijf te houden terwijl niet alle maatregelen ter verbetering van de REC volledig zijn doorgevoerd;
  • omwonenden niet onnodig aan gevaarlijke stoffen moeten worden blootgesteld;
  • het gewenst is dat het geschade vertrouwen van de omwonenden hersteld wordt;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de REC stil te leggen totdat alle maatregelen die zijn toegezegd (al of niet via moties) zijn uitgevoerd;

en gaan over tot de orde van de dag.

* de inleiding bij deze motie is hier te vinden.

* het bijbehorende persbericht is hier te vinden.


Status

Voor

Tegen