Amen­dement gedragscode wind­molens


29 juni 2016

Toelichting op het amendement:

Bij de bouw van windturbines wordt doorgaans onvoldoende rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Dat heeft veel weerstand opgeroepen. Voor de verdere ontwikkeling van windenergie in Fryslân is draagvlak onder omwonenden van cruciaal belang. Daarom is het nodig dat de belangen van omwonenden vóóraf goed worden geregeld en vastgelegd als voorwaarde bij de plantontwikkeling.

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft een gedragscode Windenergie op Land* uitgebracht met richtlijnen waarlangs de belangen van omwonenden kunnen worden geborgd.

De provincie hanteert op dit moment de zogenoemde NWEA-code met daarbij een participatiepercentage van minimaal 25 procent. Deze code is ontwikkeld door de

branchevereniging van windmolenexploitanten en ook NUON hanteert deze richtlijnen. De NWEA-code biedt echter geen garantie dat rekening gehouden wordt met wat omwonenden naar voren brengen en gaat voorbij aan reële lasten, zoals geluidshinder, financieel-economische schade en derving van woon- en leefgenot. Omwonenden hebben doorgaans geen belang bij participatie, maar bij zo min mogelijk overlast en schade.

De provincie Fryslân zou daarom in het belang van omwonenden van windturbineprojecten niet de NWEA-code moeten hanteren, maar de gedragscode van de NLVOW.

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

  • Op 17 december 2014 heeft Provinciale Staten een motie aangenomen, om onder meer de Friese spelregels opgesteld door Fryslân foar de wyn uit te werken in een regeling voor de Verordening Ruimte en deze voor te leggen aan PS.
  • Dit is tot op heden niet gebeurd en staat ook niet in de planning.
  • GS gaf in een brief van 22 maart 2016 aan het uitgangspunt van de NWEA-code te hanteren bij het realiseren van een windpark.

Toevoegen aan besluit:

  • Bij het opstellen van een inpassingsplan voor het initiatief van Hiddum-Houw zullen de richtlijnen van de door de NLVOW opgestelde gedragscode als bindende voorwaarde worden gehanteerd.

Indiener: Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren), Jan Waterlander (50Plus).

* http://nlvow.nl/gedragscode/


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Faunabeheereenheid

Lees verder

Motie aanrijdingen dieren

Lees verder