Motie aanrij­dingen dieren


29 juni 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 29 juni 2016;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • Aanrijdingen met (wilde) dieren voor gevaarlijke situaties en schade zorgen – zo vonden er in Fryslân in 2015 440 aanrijdingen met reeën plaats en is de landelijke schadepost voor aanrijdingen met reeën zo’n 25 miljoen euro per jaar;
  • Uit onderzoek blijkt dat er methoden zijn om aanrijdingen met reeën te voorkomen (zie https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/stappenplan-moet-aanrijdingen-met-ree%C3%ABn-verminderen voor een nieuwsbericht en het onderzoeksrapport zelf);
  • Slimme systemen zijn ontworpen om aanrijdingen te voorkomen (zie bijvoorbeeld http://www.prowild.net/wildwaarschuwingssysteem/); deze dynamische systemen weggebruikers vroegtijdig waarschuwen voor overstekend wild.
  • Andere provincies inmiddels positieve ervaringen op hebben gedaan met het nemen van maatregelen, ook bij andere diersoorten;

overwegende dat:

  • Het verminderen van het aantal ongevallen met dieren per jaar de verkeersveiligheid fors kan verhogen;
  • Ongevallen met dieren een fors aandeel vormen in het totaal aantal verkeersongelukken in onze provincie
  • Het aldus gewenst is het aantal ongevallen met (wilde) dieren aanzienlijk te verminderen;
  • Daar mogelijkheden toe zijn die tot op heden niet (volledig) zijn bestudeerd en benut door onze provincie;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • in beeld te brengen waar deze aanrijdingen vooral in onze provincie plaatsvinden;
  • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op die plekken wildwaarschuwingssystemen te plaatsen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners: Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren), Wanda Ottens (Partij van de Arbeid), Margreet Mulder (D66).


Status

Aangenomen

Voor

Tegen