Amen­dement geen ganzen­ver­jaging of -afschot binnen 150 meter van weide­vo­gel­beheer


22 september 2022

Toelichting op het amendement:

In de voorgestelde omgevingsverordening ontbreekt een zone zonder ganzenverjaging/-afschot rondom weidevogelgebieden. Er wordt momenteel echter wel gewerkt met een verjaag- en afschotvrije zone, mede bedoeld om de verstoring van de weidevogels zo minimaal mogelijk te doen zijn. Met dit amendement wordt dit alsnog ingevoegd.

Toevoegen aan besluit:

Met in achtneming van de volgende wijzigingen in de tekst van de omgevingsverordening:

- Aan artikel 5.24 wordt een extra lid 18 toegevoegd, dat komt te luiden: “In de gebieden waarop weidevogelbeheer rust en in een zone van 150 meter daar omheen, gerekend vanaf de grens van deze gebieden, mogen de in deze paragraaf genoemde soorten niet worden verontrust, verjaagd noch afgeschoten.”


Indieners:

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede
Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Verbinden Dairy Valley met plantaardige eiwittransitie

Lees verder

Amendement Geen uitbreiding intensieve veehouderij boven 2ha

Lees verder