Amen­dement Geen uitbreiding inten­sieve veehou­derij boven 2ha


22 september 2022

Toelichting op het amendement:

De voorgestelde omgevingsverordening maakt uitbreiding van intensieve veehouderijen boven 2 hectare mogelijk. Het is echter het voornemen van de provincie Fryslân om over te gaan op een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Daarom passen uitbreidingen van intensieve veehouderijen, zeker boven 2 hectare, niet in de provincie.


Toevoegen aan besluit:

Met in achtneming van de volgende wijzigingen in de tekst van de omgevingsverordening:

In artikel 2.20 lid 3 wordt de zinsnede "In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan worden meegewerkt aan een groter bouwperceel mits:" aangepast in "In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, met uitzondering van het bepaalde sub b, kan worden meegewerkt aan een groter bouwperceel, mits:"

Deze wijziging wordt ook verwerkt in de toelichting door op p. 69 daarvan, in de tweede alinea van onderen, de zinsnede "of uitbreiding niet grondgebonden agrarisch bedrijf groter dan 2 ha te verwijderen;


Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • SP, Hanneke Goede
  • GrienLinks, Charda Kuipers


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement geen ganzenverjaging of -afschot binnen 150 meter van weidevogelbeheer

Lees verder

Amendement Geen nieuwvestiging intensieve veehouderij

Lees verder