Verbinden Dairy Valley met plant­aardige eiwit­tran­sitie


30 juni 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 29-06-2022

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat:

 • Uit de jaarstukken blijkt dat Dairy Valley een te kleine rol heeft binnen de agrofood sector, waardoor op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe niche die meerwaarde voor het MKB kan creëren;
 • Gedeputeerde Fokkinga in de commissievegadering aangaf dat Dairy Valley actief de verbinding nastreeft met thema’s zoals klimaat, de biodiversiteit en CO2 om met een inzet op regionale duurzaamheid de internationale positie te verstevigen;
 • Er eind dit jaar een evaluatie afgerond zal zijn van Dairy Valley, waarover PS zullen worden geïnformeerd;

Overwegende dat:

 • De plantaardige eiwittransitie de afgelopen jaren, zowel bij de overheid als bij marktpartijen in opkomst is;
 • De Europese Commissie de Farm to Fork Strategy, als onderdeel van de Green Deal, gelanceerd heeft;
 • Het Rijk als vervolg daarop de Nationale Eiwitstrategie heeft vastgesteld;
 • Bedrijven, ook in Noord Nederland in toenemende mate inspelen op de vraag van consumenten naar plantaardige alternatieven: Zuivelreus Friesland Campina heeft bijvoorbeeld diverse plantaardige producten geïntroduceerd: sportdranken, opschuimmelk op basis van haver voor cappuccino’s en binnenkort ook chocolademelk zonder melk. Ook vleesverwerker Vion investeert met vegan burgers in plantaardige productie in Leeuwarden.
 • Kansrijke samenwerkingsverbanden op het vlak van plantaardige eiwitten al een realiteit zijn, zoals bij Fascinating, waarbij grote bedrijven als Avebe, Cosun, Agrifirm en Friesland Campina samen met RUG en LTO, daarbij ondersteund door de NOM, zich verenigen om plantaardige eiwit een serieuze boost te geven.
 • Plantaardige eiwitten één van de succesvolle nichemarkten zou kunnen zijn die Dairy Valley zoekt: hiermee kan Dairy Valley de duurzame ambities vervullen en tegelijkertijd de economische positie van de agrofoodsector verstevigen;
 • De NOM zich actief richt op het verstevigen van de positie van de agrifoodsector en kansen ziet om verder aan te haken bij deze nichemarkt, maar aangeeft nu geen actieve samenwerking te hebben met Dairy Valley.


verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Te onderzoeken:

Hoe plantaardige eiwit een rol kan spelen bij het behalen van de doelstellingen van Dairy Valley voor een stevige economische positie van de agrofoodsector en het vervullen van de ambities voor regionale duurzaamheid die Dairy Valley stelt.

Hoe Dairy Valley binnen dit thema kan aansluiten bij het werk van de NOM

Kansen voor Europese cofinanciering in kaart te brengen, bijvoorbeeld door koppeling te zoeken bij de Farm to Fork Strategy.

De uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de evaluatie van Dairy Valley waarover PS later dit jaar zullen worden geïnformeerd

  en gaan over tot de orde van de dag

  Indieners:

  • PvdD Menno Brouwer
  • FNP Sijbe Knol


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Statenlid Wymenga-Kooistra, GrienLinks, Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, SP, CU

  Tegen

  FvD, Statenlid Goudzwaard, VVD, PVV, CDA

  Lees onze andere moties

  Motie ondersteuningsstructuur mienskipsinitiatieven

  Lees verder

  Amendement geen ganzenverjaging of -afschot binnen 150 meter van weidevogelbeheer

  Lees verder