Amen­dement Geen nieuw­ves­tiging inten­sieve veehou­derij


22 september 2022

Toelichting op het amendement:

De voorgestelde omgevingsverordening maakt nieuwvestiging van intensieve veehouderijen mogelijk. Het is echter het voornemen van de provincie Fryslân om over te gaan op een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Daarom passen nieuwe intensieve veehouderijen niet in de provincie.

Toevoegen aan besluit:

Met in achtneming van de volgende wijzigingen in de tekst van de omgevingsverordening:

- In artikel 2.20 lid 2 sub e wordt de zinsnede “bij het toestaan van een nieuw grondgebonden agrarisch bedrijf, niet grondgebonden agrarisch bedrijf of gebruiksgerichte paardenhouderij wordt onderbouwd dat redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van een vrijkomend bouwperceel voor agrarische of voormalig agrarische bedrijven in het landelijk gebied;”

aangepast in; “bij het toestaan van een nieuw grondgebonden agrarisch bedrijf, niet-grondgebonden agrarisch bedrijf of gebruiksgerichte paardenhouderij wordt onderbouwd dat redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van een vrijkomend bouwperceel voor agrarische of voormalig agrarische bedrijven in het landelijk gebied;”

Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • SP, Hanneke Goede
  • GrienLinks, Charda Kuipers


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen uitbreiding intensieve veehouderij boven 2ha

Lees verder

Motie Behoud status weidevogelparel Hounspolder

Lees verder