Motie Behoud status weide­vo­gel­parel Houns­polder


22 september 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 13 juli 2022, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

 • De Hounspolder ten zuiden van Goutum op dit moment de status van weidevogelkansgebied heeft;
 • De Hounspolder huisvesting biedt elk jaar nestgelegenheid voor tientallen grutto's, tureluurs en kieviten met goede broedresultaten en zodoende een belangrijke schakel in het weidevogelbeleid is;
 • Het College voorstelt om deze status in de Omgevingsverordening te schrappen omdat het gebied niet voldoet aan de criteria van weidevogelkansgebied. De polder is daarvoor qua omvang te klein;
 • Het gevaar bestaat dat zodoende de weidevogelbiotoop van de Hounspolder verloren gaat, wat een streep door de rekening zou zijn voor de Provinciale ambities op het gebied van het weidevogelbeleid;
 • De gemeente Leeuwarden plannen heeft voor woningbouw in het aangrenzende gebied De Hem;
 • Het nieuwe Coalitieakkoord van de gemeente Leeuwarden bij de ontwikkeling van de Zuidlanden expliciet aandacht schenkt aan de bescherming van weidevogels: binnen de vastgestelde stedenbouwkundige plannen wordt de bufferzone tussen De Hem en de Hounspolder vergroot en de bebouwing hierop aangepast, aldus het coalitieakkoord;

overwegende dat:

 • Naast weidevogelkansgebieden ook weidevogelparels aangewezen en vastgelegd zijn; De omzetting van de van toepassing zijnde verordeningen in de OVO in principe beleidsneutraal geschiedt;
 • Vanuit dat principe de opname van de Hounspolder als weidevogelparel als beleidsneutraal kan worden gekwalificeerd;
 • De gemeenteraad van Leeuwarden in 2018 met algemene stemmen een motie aan heeft genomen voor een inrichtingsplan en beheerpIan gericht op natuurvriendelijk beheer van de Hounspolder;
 • Het behoud van de Hounspolder in de huidige vorm expliciet de inzet is van het nieuwe Coalitieakkoord waarmee het woningbouwgerelateerde bezwaar van de gemeente Leeuwarden tegen de herbevestiging van de status van de Hounspolder als weidevogelparel feitelijk niet meer van toepassing is;
 • Met de voorgestelde herbevestiging van de status van de Hounspolder het meest recht wordt gedaan aan de bestaande situatie;

Verzoeken het College de Hounspolder in de Omgevingsverordening de status van weidevogelparel toe te kennen, waarmee recht gedaan wordt aan de bestaande situatie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

 • PvdD, Menno Brouwer
 • SP, Hanneke Goede
 • GrienLinks, Charda Kuipers
 • FNP, Wopke Veenstra
 • 50Plus, Theun Wiersma


Status

Verworpen

Voor

Tegen