Amen­dement geen onder­steunend afschot


20 april 2022

Toelichting

Constateringen

  • Het beleid met betrekking tot de terugdringing van de ganzenschade aan de landbouwgewassen blijkt uit de evaluatie weinig effectief: de gewenste schadebeperking kent nog steeds jaarlijks een opwaartse trend en heeft inmiddels het bedrag van 10 miljoen euro overschreden.
  • Verjaging van ganzen van graslanden deels gebeurt via zogenaamd ondersteunend afschot. Op deze wijze worden elke winter naar schatting in Fryslân tenminste 50.000 ganzen afgeschoten. Landelijk gaat het om naar schatting enkele honderdduizenden dieren.
  • Ganzen genieten bescherming onder de Wet Natuurbescherming en de Vogelrichtlijn. Afschot mag alleen indien er aantoonbaar geen andere preventieve opties mogelijk zijn.
  • Boerema en Van de Brink concluderen in hun rapport “Evaluatie beleid, regelingen en besluiten ganzenbeheer” (blz 8) dat de ruimte die de Wnb biedt voor beheer van ganzen via het instrument vrijstelling binnen Fryslân volledig is benut. De provincie heeft de juridische grenzen bij toepassing van de Wnb opgezocht. Een verdere intensivering van het bestaande is volgens indieners dan ook geen optie.

Overwegingen

  • De groei van de ganzenpopulaties is de afgelopen decennia gevolgd op de onstuitbare groei van de intensieve veehouderij doordat de hoogproductieve raaigrasvelden een ideale voedingsbron zijn voor de overwinterende en jaarrond verblijvende ganzenpopulaties;
  • Naast het probleem van de ganzenschade draagt de industrialisatie van de landbouwsector ook bij aan andere eigentijdse problemen, zoals de stikstofdepositie, de afname van de biodiversiteit en de te hoge broeikasgassenuitstoot;
  • Het huidige en voorgestelde ganzenbeleid vormen van symptoombestrijding zijn en de facto geen oplossing bieden;
De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:


Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

  • Een intensivering van het bestaande beleid op gespannen voet staat met de bepalingen Van de Wet natuurbescherming;

Een duurzaam en toekomstbestendig ganzenbeheer alleen kan worden bereikt in de combinatie met en landbouwtransitie naar natuurinclusief en vermindering van het aantal dieren


Schrappen uit tekst besluit:

- De startnotitie vast te stellen en kiezen op basis hiervan voor variant 2, het huidige beleid verbeteren met aanscherpingen inclusief de onder 4.1 aangegeven hoofdrichtingen (uitgangspunten)”

- Het huidige beleidskader, zoals weergegeven in de Fryske Guozzeoanpak 2019-2023 is met een jaar verlengd tot 1 oktober 2024


Geschrapte tekst vervangen door:

- De startnotitie vast te stellen en te kiezen op basis hiervan voor variant 2a: het huidige beleid verbeteren met aanscherpingen van de preventieve maatregelen en te stoppen met het ondersteunend afschot;

- Het huidige beleidskader, zoals weergegeven in de Fryske Guozzeoanpak 2019-2023 dienovereenkomstig aan te passen en is met een jaar verlengd tot 1 oktober 2024


Indieners:

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke GoedeStatus

Verworpen

Voor

GrienLinks, SP, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Koolstofvastlegging bodem

Lees verder

Sneller aanleggen NNN

Lees verder