Sneller aanleggen NNN


20 april 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 20 april 2022;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De oorspronkelijke planning van de realisatie van de internationale natuuropgave (KRW, Natura 2000) in 2027 niet wordt gehaald en het College nu verwacht deze uiterlijk in 2035 te realiseren;
  • PS akkoord gegaan is om in IPO verband met het Ministerie van LNV in overleg te gaan om de realisatie van het NNN in de tijd op te schuiven;
  • In de herfst van 2022 een nieuwe planning betreffende de realisatie van het NNN aan PS wordt voorgelegd;

overwegende dat:

  • Een snelle realisatie van het NNN een grote bijdrage kan leveren aan onder meer de verbetering van natuurwaarden, biodiversiteit (flora en fauna), het halen van de klimaatdoelstellingen en de oplossing van het stikstofprobleem;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • Meer prioriteit te leggen bij een zo snel mogelijke realisatie van het NNN;
  • Dit mede handen en voeten te geven door niet tot 2027 te wachten wat betreft de inzet van het onteigeningsinstrument;

Indieners:

PvdD Menno Brouwer

SP Peter van Noort


Status

Verworpen

Voor

GrienLinks, SP, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement geen ondersteunend afschot

Lees verder

Motie ondersteuningsstructuur mienskipsinitiatieven

Lees verder