Amen­dement groene mest


28 september 2016

Toelichting op het amendement:

In de beleidsbrief wordt gas dat uit mest wordt gewonnen groen gas genoemd. Mest komt tot stand bij de vertering van veevoer door dieren. Voor veevoer is een fors gebruik van fossiele energie nodig (kunstmest, transport ) en verder zorgt het voor vervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Tegen die achtergrond is mest allerminst groen te noemen en is het daaruit gewonnen gas ook niet groen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Het maken van groen gas uit mest is een positieve bijvangst.

Geschrapte tekst vervangen door:

Het maken van gas uit mest is een positieve bijvangst.


Status

Voor

Tegen