Motie productie dierlijke eiwitten en fossiele energie


28 september 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 28-09-2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • In de beleidsbrief duurzame energie de ambitie is dat Fryslân in 2050 volledig onafhankelijk is van fossiele energie.
  • In de beleidsbrief geen aandacht wordt geschonken aan het forse gebruik van fossiele energie voor de productie van dierlijke eiwitten (kunstmest, veevoer, transport).
  • De provincie Fryslân in Nederland een belangrijke leverancier is van dierlijke eiwitten in verschillende verschijningsvormen.
  • De productie van dierlijke eiwitten vooral in stand wordt gehouden door de consumptie van dierlijke eiwitten.

overwegende dat:

Een geringe verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten ( bijvoorbeeld één dag geen vlees eten) al een forse bijdrage kan leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele energie.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

In het beleid duurzame energie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Fryslân de productie en consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen