Amen­dement wind­energie Hiddum Houw voor­leggen aan Provin­ciale Staten


26 oktober 2016

Toelichting op het amendement:

  • Eén van de besluitpunten van dit voorstel is GS te belasten met het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD zal worden bepaald wat er precies in de MER zal worden onderzocht. De keuzes die hier worden gemaakt zijn van grote invloed op het uiteindelijke PIP (provinciaal inpassingsplan). Omdat hier grote zorgvuldigheid is vereist, vinden wij het van belang dat ook onze Staten inspraak hebben in wat belangrijk is om onderzocht te worden. Daarom stellen wij voor om de NRD ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.

Schrappen uit tekst besluit:

  • "j. it fêststellen fan de NRD mei ynachtnimming fan de by de op besjen joene sjenswizen en advizen”

Geschrapte tekst vervangen door:

  • "j. De NRD mei ynachtnimming fan de by de op besjen joene sjenswizen en advizen ta fêststelling oan PS foar te lizzen.


Status

Voor

Tegen