Amen­dement intrin­sieke waarde in fauna­be­heerplan


23 november 2016

Toelichting op het amendement:

De wet erkent de intrinsieke waarde van de natuur (artikel 1.10). Het betreft de intrinsieke waarde van de natuur in al haar verschijningsvormen. Hiermee erkent de wet de intrinsieke waarde van elk individueel dier, zo blijkt uit het Memorie van Antwoord.

Deze doelbepaling zou in navolging van wat hierover in de Wet Dieren staat ook opgenomen moeten worden met een korte paragraaf in het faunabeheerplan. Defaunabeheereenheid (FBE) kan verantwoording daarover afleggen door een paragraaf hieraan te wijden in de faunabeheerplannen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Toevoegen aan besluit:

aan artikel 3.4 lid 1 van de verordening een sub d toevoegen, dat luidt:

d. Een faunabeheerplan bevat de erkenning van de intrinsieke waarde van een dier.”

Indiener(s):

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren

Jacob W. van der Hoek, SP


Status

Voor

Tegen