Roest en wind­molens


20 april 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 19-04-2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Windmolens met anodes* tegen roest ervoor kunnen zorgen dat giftige stoffen als aluminium, zink en andere zware metalen geleidelijk oplossen in water*.
  • Er technieken bestaan om staal te beschermen zonder de afgifte van deze giftige metalen, bijvoorbeeld Kathodische bescherming.

overwegende dat:

  • Er geen zware metalen in het milieu terecht moeten komen.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

De initiatiefnemers van Windpark Fryslan BV te verzoeken om het effect van aluminium, zink en andere zware metalen in de anodes mee te nemen in de milieueffectrapportage

en gaan over tot de orde van de dag.

* Dit zijn blokken metaal die op de metalen constructie geplaatst worden.

*http://visserijnieuws.punt.nl/content/2015/03/Windmolens-vervuilen-Noordzee-met-giftige-metalen


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement intrinsieke waarde in faunabeheerplan

Lees verder

Radar op windmolens

Lees verder