Amen­dement keuze voor fly-by terminal


20 juni 2018

Toelichting op het amendement:

Gelet op het belang van de recreatievaart, de natuurwaarden langs de zijkanalen, en het feit dat de zijkanalen nooit geschikt kunnen worden gemaakt voor schepen groter dan klasse 5A, terwijl onduidelijk is in hoeverre de schaalvergroting de komende 100 jaar zich zal ontwikkelen, vinden wij dat de zijkanalen naar de binnenhavens van Heerenveen en Drachten niet opgewaardeerd moeten worden. In plaats daarvan zien wij het als een betere investering om alleen het van Harinxmakanaal en het Prinses Margriet kanaal aan te wijzen voor het bevaren van klasse 5A schepen, met de aanleg van een fly-by terminal, en de mogelijkheid voor de grote bedrijven om zich aan deze kanalen – dicht bij de fly-by terminal- te vestigen. Door nu deze knoop door te hakken zorgen we voor een einde aan een lange periode van besluiteloosheid.

Schrappen uit tekst besluit:

• Punt 3 over de vaarweg naar Drachten:

b. vast te stellen dat, zonder het kijken naar andere belangen door middel van den gebiedsontwikkeling, hiermee een investering in een nieuw tracé niet aan de orde is;

en Gedeputeerde Staten te verzoeken:

c. in te zetten op een integrale gebiedsontwikkeling Drachten – polder Hege Warren – Prinses Mar-grietkanaal;

d. dit op te pakken met in ieder geval de partijen Wetterskip Fryslân en de gemeenten Smallingerland en Leeuwarden

e. een startnotitie voor het gebiedsontwikkelingsproces op te stellen en daarin vast te leggen welke belangen iedere partij heeft en wat de rol en verantwoordelijkheden binnen het proces zijn met als doel dat de uiteindelijke cofinanciering in proportie is met het belang dat iedere partij heeft en waarbij financiële afspraken met partners worden vastgelegd als resultaatverplichtingen;

f. in de startnotitie ook een scenario op te nemen, waarbij er geen sprake is van een nieuwe vaarweg naar Drachten;

g. de startnotitie uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te zenden;


• Punt 4. Over de vaarweg naar Heerenveen

c. Gedeputeerde Staten te verzoeken een onderzoek te doen naar een alternatief vervoersconcept over water voor het vervoer met klasse IV en Va-schepen naar de haven van Heerenveen en hier in ieder geval de gemeente Heerenveen en het bedrijfsleven bij te betrekken;

d. In dit onderzoek aan te sluiten bij het onderzoek naar de fly by-terminal (containers) op een strategisch punt in Fryslân, direct aan het Prinses Mar-grietkanaal;

e. Gedeputeerde Staten te verzoeken een startnotitie voor dit onderzoek uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te zenden;

Toevoegen aan besluit:

Toevoegen aan punt 5:

Over een fly by-terminal, Gedeputeerde Staten te verzoeken:

c. binnen deze notitie ook een plan uit te werken voor het verplaatsen van de grote bulkbedrijven en andere gebruikers van klasse 5A schepen in de binnenhavens van Drachten en Heerenveen naar een locatie nabij de fly-by terminal, of een anderszins voor intensief vrachtwagenvervoer geschikte locatie
aan het Prinses Margrietkanaal.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie meer onderzoek naar beschermde soorten bij Skieding

Lees verder

Motie Friese rassen

Lees verder