Motie Friese rassen


27 juni 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 27 juni 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Door onder andere het Werkverband Friese Rassen geprobeerd wordt de van oor-sprong Friese en met Fryslân verwante maar vaak vrijwel verdwenen dierrassen, fruitrassen en landbouwgewassen te behouden;
  • Deze organisatie samenwerkt met Tresoar aan een grote expositie over Friese rassen en gewassen in 2020 en werkbijeenkomsten in de aanloop daar naar toe in 2019;
  • Het werkverband in samenwerking met het nieuwe Landbouwmuseum in Leeuwarden al is gekomen tot een expositie over niet-levend Fries erfgoed, waarbij in elk geval één paneel is gewijd aan levend Fries erfgoed en er een demonstratieveld rond deze boerderij in opbouw is met 122 Friese landbouwgewassen;

overwegende dat

  • Het gaat bij de Friese gewassen en rassen om levend cultureel erfgoed, biodiversiteit en streekproducten;
  • Deze rassen en gewassen ook een koppeling hebben met natuurinclusieve landbouw;
  • Het bij veel inwoners ontbreekt aan kennis rondom deze rassen en gewassen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten binnen ofwel de budgetten voor landbouw ofwel de budgetten voor cultuur een bedrag van € 10.000 te reserveren om de samenwerking tussen het Werkverband Friese Rassen en Tresoar te steunen voor een grote publieksexpositie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren
Jan Waterlander, 50Plus


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, CDA, 50Plus, SP, FNP, VVD

Tegen

D66, PVV

Lees onze andere moties

Amendement keuze voor fly-by terminal

Lees verder

motie nader onderzoek windpark Nij Hiddum-Houw

Lees verder