Motie meer onderzoek naar beschermde soorten bij Skieding


25 april 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 25 april 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat:

  • Bij het projectbureau tot dusver onvoldoende kennis van landschapsdeskundigen of ecologen aanwezig is bij de uitwerking van het projectplan de Skieding.
  • Dit het risico met zich meebrengt dat bij aanleg van de weg de natuur en het landschap onvoldoende aandacht krijgt.
  • De uitgevoerde Quick Scan Flora en Fauna onvoldoende solide is om de natuur op een goede manier te vertegenwoordigen in het plan van aanpak N358.
  • In de MER op p.197 wordt aangegeven dat vervolgonderzoek nodig is , omdat geen gericht veldwerk heeft plaatsgevonden naar beschermde diersoorten (zoals de das en de vleermuis)
  • De FMF in een brief aan de Staten heeft aangegeven dat voor een correct onderzoek en eventueel te nemen maatregelen een extra 2 ton nodig is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Het budget voor het opstellen en uitvoeren van het landschapsplan te verhogen tot 5 ton, en daarbij in ieder geval te realiseren:

  • Bij het projectbureau kennis en expertise van landschapsdeskundigen of ecologen beschikbaar te stellen bij de verdere uitwerking van de plannen.
  • Zo spoedig mogelijk een uitgebreider flora en fauna onderzoek te laten doen door ecologen.
  • De resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk terug te koppelen aan de Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners: PvdD, Rinie van der Zanden en PvdA, Edou Hamstra

Lees de bijdrage bij dit onderwerp hier na.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Friese Overshoot Day

Lees verder

Amendement keuze voor fly-by terminal

Lees verder