Motie tijde­lijke stop bedrijfs­matige geiten­hou­derij


28 november 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 28 november 2018;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies, RIVM 2017-0062) aangeeft dat er een substantieel verhoogde kans op longziektes bestaat voor mensen die binnen een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen;
  • het nog onbekend is waardoor dit verhoogde risico ontstaat en daardoor er nu geen gerichte risicoreducerende maatregelen genomen kunnen worden;
  • dat het ministerie van Volksgezondheid nu vervolgonderzoek doet, waarvan de resultaten medio 2019 worden verwacht;
  • het kabinet aangeeft het wenselijk te vinden dat de bevoegde gezagen rekening houden met deze zorgelijke signalen;
  • Het aantal geiten sinds het jaar 2000 bijna meer dan verviervoudigd is tot 588.000;
  • Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland daarom allemaal een tijdelijke bouwstop voor geitenhouderijen hebben aangekondigd middels een voorbereidingsbesluit;

overwegende dat:

  • Dit risico voor de volksgezondheid dermate ernstig is dat het niet verantwoord is om, voordat hier meer duidelijkheid over is, verdere vestiging of uitbreiding van bedrijfsmatige geitenhouderijen toe te staan;

Verzoeken het college van GS om zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 1 februari 2019 een discussievoorstel te doen toekomen waarbij ingegaan wordt op de actuele situatie rond geitehouderijen in Fryslân, in ieder geval voor wat betreft de volksgezondheidsaspecten en de bevoegdheid van de provincie in dezen,

En waarbij de mogelijkheid om:

  • geen nieuwe bedrijfsmatige geitenhouderijen toe te staan;
  • Geen uitbreidingen van bestaande bedrijfsmatige geitenhouderijen toe te staan;
  • En geen overschakelijkingen van houderijen van andere diersoorten (zoals melkveehouderijen) naar bedrijfsmatige geitenhouderijen toe staan;

uitdrukkelijk als een van de mogelijk te nemen besluiten door PS wordt meegenomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

SP, Fenna Feenstra

PvdA, Hetty Janssen

D66, Margreet Mulder

Sietze Schukking


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement tegen monomestvergisting

Lees verder

Amendement levend cultureel erfgoed

Lees verder