Motie aanpak illegale handel elek­tro­nisch afval


26 september 2018

MOTIE VREEMD, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering

26 september 2018

Agendapunt

-

Korte titel motie

Aanpak illegale handel elektronisch afval

De Staten, in vergadering bijeen op 26 september 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Elektronisch afval zoals koelkasten en tv’s soms via het illegale circuit in de derde wereld uit elkaar worden gehaald, waarna het afval daar achter blijft en de waardevolle metalen opnieuw worden gebruikt;
  • Dit zorgt voor milieuvervuiling en risico’s meebrengt voor de plaatselijke bevolking door de giftige stoffen die hierbij vrijkomen;
  • De provincie Drenthe inmiddels deze illegale handel met succes aanpakt, zie bijvoorbeeld http://www.ipo.nl/publicaties/illegale-handel-elektronisch-afval-drenthe-grijpt;

overwegende dat

  • Ook onze provincie doelen heeft op het gebied van de energietransitie;
  • Een provinciale aanpak in Drenthe toegevoegde waarde lijkt te hebben;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de aanpak van de provincie Drenthe te onderzoeken en te kijken of die aanpak ook een toegevoegde waarde zou kunnen hebben in Fryslân en Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

PvdA, Riek van der Vlugt

Sietze Schukking


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CDA

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Voldoende armslag voor aanleg EHS

Lees verder

Amendement milieu natuur en landschap onderdeel van leefbaarheid

Lees verder