Amen­dement reser­veren gelden VAR voor natuur­opgave


4 juli 2017

Toelichting op het amendement:

Het behalen van de doelen voor de natuuropgave heeft vertraging opgelopen. Daarbij is een financieel tekort geconstateerd. Het is belangrijk dat de EHS gerealiseerd wordt en dat Fryslân zich houdt aan de afgesproken doelen hiervoor met het Rijk en de bij de uitvoering betrokken organisaties. Op korte termijn is hier in ieder geval € 5 mln voor nodig.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Schrappen uit tekst besluit:

Op p. 11 van de kadernota onder het kopje “Ontwikkelingen van de vrij aanwendbare reserver (VAR)” de volgende tekst te schrappen:

“Dat resulteert in een totaal aan voorstellen betaald uit nieuwe tijdelijke middelen in deze kadernota van 24 miljoen. Daarnaast kunnen een aantal voorstellen betaald worden uit bestaande middelen of zijn kosteloos. Wij achten het wenselijk om het grootste deel van de VAR voorlopig onaangetast te laten”

En deze tekst te vervangen door:

“Daarnaast achten wij het wenselijk om 5 miljoen van de VAR te reserveren voor het behalen van de natuuropgave.”

Op p. 12 van de kadernota onder het kopje “Tijdelijke ontwikkelingen” de volgende tekst te schrappen:

“Aangezien het tekort pas op termijn optreedt, is er geen noodzaak om onmiddellijk een financiële bijdrage te vragen. De dienst gaat het komende jaar de oplossingsrichtingen die in het rapport genoemd worden nader uitwerken met als doel het tekort (zoveel mogelijk) weg te werken. Volgend jaar zullen wij het uitgewerkte voorstel aan uw staten voorleggen. Dit leidt mogelijk alsnog bij de kadernota 2019 om het voorstel voor een financiële bijdrage.”

En deze tekst te vervangen door:

“Omdat de aankoop van gronden voor de natuuropgave uit het Natuurpact vertraging heeft opgelopen, en wij zeker willen stellen dat de doelen bij deze opgave in 2027 zullen zijn gerealiseerd, achten wij het noodzakelijk om de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Wij stellen daartoe voor een financiële bijdrage van 5 miljoen te reserveren vanuit de VAR, en deze voor zo ver nodig uit te geven, totdat de opgave is volbracht. De dienst gaat daarbij nog dit jaar een plan van aanpak uitwerken om de natuuropgave te behalen.”


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie naar een bloem- en kruidenrijk boerenland

Lees verder

Amendement transformatiefonds duurzame landbouw

Lees verder