Amen­dement trans­for­ma­tie­fonds duurzame landbouw


4 juli 2017

Toelichting op het amendement:

Voor een goede transitie naar een duurzame landbouw is een goed plan van aanpak cruciaal. Maar daarbij zijn ook voldoende middelen nodig. Om te borgen dat binnen het transformatiefonds voldoende financiering is voor genoemde en toekomstige initiatieven, is een aanvulling op dit fonds nodig. Voorgesteld wordt en aanvulling van € 5.000.000 uit de VAR. Op een later moment kan besloten worden dit bedrag verder aan te vullen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Toevoegen aan besluit:

In de kadernota op p. 17, onder het kopje “Voorstel: Transformatie van de landbouw” de tekst “kosten: € 3.000.000” te vervangen door: “kosten: € 8.000.000”.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement reserveren gelden VAR voor natuuropgave

Lees verder

Amendement  Transformatiefonds landbouw

Lees verder