Motie inbrengen optie exten­si­vering veehou­derij als nieuw verdien­model


26 november 2020

De Staten, in vergadering bijeen op 25 november 2020,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

-In het Bestuursakkoord gestreefd wordt naar een doorontwikkeling van een vier sterrenlandbouw naar een vijfsterren landbouw;

-Ons land voor 60% uit landbouwgrond bestaat en de hoogste veedichtheid ter wereld kent;

-De focus in de startnotitie toch blijft op de uitbreiding van de productiecapaciteit, en de export;

overwegende dat:

-In ons dichtbevolkte land het beslag dat de landbouw legt op natuur en milieu niet meer houdbaar is, zoals ook de commissie Remkes heeft geconstateerd;*

-De problemen, zowel voor natuur en milieu als voor de portemonnee van de boer, alleen maar erger worden;

-De sector doorlopend op zoek is naar nieuwe/betere verdienmodellen;-Een systeemverandering naar grondgebonden en natuurinclusieve landbouw in Fryslânwenselijk is;

-Deze systeemverandering alleen succesvol kan worden gerealiseerd door meer diversificatie, door meer productiegerichtheid op kwaliteit in plaats van kwantiteit en door extensivering;


Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

in de op deze startnotitie gebaseerde landbouwagenda in te zetten op onderzoek naar verdienmodellen die extensivering van de veehouderij mogelijk maken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement schrappen uitzonderingspositie Waddeneilanden op zonneladder

Lees verder

Motie Randvoorwaarden Monitoring

Lees verder