Amen­dement tegen mono­mest­ver­gisting


19 november 2018

Indiener: Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren

Mede-indiener(s): Sietze Schukking

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering

14 november 2018

Agendapunt

5

Korte titel amendement

Geen ondersteuning mono-vergisting

Toelichting op het amendement:

In onderdeel 3.4 van de begroting is te lezen dat de provincie mest-monovergisting wil stimuleren door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze voor het Jumpstartproject van Friesland Campina.

Dit project lijkt inmiddels onrendabel. Daarkomt bij dat monovergisting bovendien haaks staat op een grondgebonden en natuurinclusieve landbouw. Het is daarmee niet verantwoord om als overheid boeren te stimuleren te investeren in mest-monovergisting met inzet van ambtenaren en publiek geld.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Overwegingen

Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

  • - In de begroting de zinsnede “Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze. Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.” te verwijderen.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Sietze Schukking


Status

Verworpen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CU, CDA

Lees onze andere moties

Motie door jacht gewond geraakte katten

Lees verder

Motie tijdelijke stop bedrijfsmatige geitenhouderij

Lees verder