Amen­dement  Trans­for­ma­tie­fonds landbouw


4 juli 2017

Toelichting op het amendement:

Het voorstel Transofrmatie van de landbouw combineert verschillende voorstellen uit provinciale staten voor de benodigde omslag binnen de landbouw. Voor wat betreft de hieraan verbonden gelden staat nu in de kadernota dat dit geld “zou kunnen dienen voor de financiering van” deze voorstellen. Dit houdt in dat geenszins vaststaat dat hetgeen de staten als belangrijke projecten naar voren hebben gebracht, ook daadwerkelijk tot uitvoering zal worden gebracht. Dit wordt hersteld door de formulering in de kadernota aan te passen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Toevoegen aan besluit:

In de kadernota op p. 17, onder het kopje “Voorstel: Transformatie van de landbouw” de tekst “Dat zou kunnen dienen voor financiering van:” te vervangen door: “Dat zal dienen voor in ieder geval de financiering van:”.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement transformatiefonds duurzame landbouw

Lees verder

Motie geen verlaging budget natuur

Lees verder