Amen­dement win-win voor ecologie en economie


24 juni 2021

Toelichting op het amendement:

In het Uitvoeringskader Waddenfonds staat dat programma’s en projecten altijd moeten bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelen van het Waddenfonds en dat de voorkeur uitgaat naar meervoudige doelrealisatie. Daarbij is nog onduidelijk welk effect de huidige goedgekeurde projecten hebben gehad op de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. De monitoring daarvan start pas in 2023. Wél is duidelijk dat de natuur van de Waddenzee nog altijd in kritieke toestand verkeert.

Tegelijkertijd is er op dit moment te weinig geld om alle projectinitiatieven mogelijk te maken en daarom wordt in 2022 een Statenvoorstel voor extra middelen verwacht (reservegelden). Dit vraagt om heldere keuzes en sturing vanuit het Waddenfonds.

Decisio raadt aan om een helder streefbeeld te formuleren van wat nou uiteindelijk met het Waddenfonds bereikt moet zijn en daar vervolgens op te durven sturen en extra inzet op te doen.

Het Waddenfonds is aanvankelijk bedoeld om de natuurwaarden van de Waddenzee te versterken. Ook met de huidige gelijke verdeling van gelden over ecologie en economie liggen er kansen om de natuur verder te versterken. Bij de allocatie van gelden voor projecten bij hoofddoel C (economie), kan de natuur een extra plus krijgen als het Waddenfonds ervoor kiest om vanaf nu zoveel mogelijk alleen economische projecten te kiezen die óók de natuurwaarden van het gebied versterken.


Schrappen uit tekst besluit:

Het Uitvoeringskader Waddenfonds vast te stellen

Geschrapte tekst vervangen door:

Het Uitvoeringskader Waddenfonds vast te stellen, met uitzondering van de paragraaf Doelrealisatie op p. 17:

Programma’s en projecten moeten altijd bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. De voorkeur gaat uit naar programma’s en projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van meerdere van de eerste drie doelen van het Waddenfonds of onderliggende gespecificeerde doelen (meervoudige doelrealisatie).

Deze tekst vervangen door:

Programma’s en projecten moeten altijd bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. De programma’s en projecten van hoofddoel C moeten zoveel mogelijk ook bijdragen aan het realiseren van hoofddoel A en/of B van het Waddenfonds.


Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

GL, Jochem Knol

SP, Peter van Noort

D66, Bea BijlsmaStatus

Ingediend

Voor

50Plus, SP, D66

Tegen

Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement geen viskwekerijen

Lees verder

Motie kennisprogramma voor een sterk en veerkrachtig voedselweb

Lees verder