Motie kennis­pro­gramma voor een sterk en veer­krachtig voed­selweb


24 juni 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 23-6-2021

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • Eén van de top 6 aanbevelingen uit de evaluatie is, om kennisvragen met spoed uit te werken tot een kennisprogramma, resulterend in toepasbare kennis voor het versterken van de hoofddoelen van het Waddenfonds/Waddengebied;
  • In het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050 dit jaar een gezamenlijke kennisagenda voor beleid, beheer en gebruik wordt opgesteld; De kennishuishouding van het Waddenfonds zal hieraan gekoppeld worden.
  • Uit de evaluatie blijkt dat er beduidend minder budget gaat naar -en er minder projecten zijn gericht op- een duurzame kennishuishouding.

overwegende dat

  • Op dit moment niet concreet is uitgewerkt wat specifiek verstaan wordt onder een sterk en veerkrachtig voedselweb;
  • Het doel van een sterk en veerkrachtig voedselweb op gespannen voet staat met de blijvende aanwezigheid van de visserijsector in de Waddenzee; .
  • Een goed kennisprogramma een absolute voorwaarde is om natuurherstel mogelijk te maken en de visserijactiviteiten hierop aan te passen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit:

Bij het opstellen van het kennisprogramma de volgende punten met spoed uit te werken:

  • De impact van de visserijsector op het onderwaterleven concreet in kaart te brengen en te monitoren;
  • Onderzoek te doen naar de bouwstenen van een sterk en veerkrachtig voedselweb;
  • Tot concrete doelspecificaties te komen voor het bereiken van een sterk en veerkrachtig voedselweb;
  • Een concreet streefbeeld te ontwikkelen voor de gewenste populatieomvang en soortenaantallen die passen bij het streven naar een rijke Waddenzee met een bijbehorend sterk en veerkrachtig voedselweb.

Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

Grien Links, Jochem Knol

D66, Bea Bijlsma

SP, Peter van Noort


Status

Verworpen

Voor

50Plus, SP, D66

Tegen

Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement win-win voor ecologie en economie

Lees verder

Motie vergroenen ABP pensioenfonds

Lees verder