Geen industriële mestvergisters op bedrijventerreinen

  

De Staten, in vergadering bijeen op 21 februari 2018,

 

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat de voorliggende wijziging van de verordening industriële mestvergisting niet expliciet uitsluit;

overwegende dat

  • Dit is onwenselijk omdat zowel de mest als de covergistingsmateralen uit andere delen van het land moeten worden aangevoerd;
  • Deze aanvoer vormt een te grote belasting voor het precaire wegennet in het buitengebied;
  • Deze vorm van vergisting daarnaast zorgt voor onaanvaardbare geur- en geluidsoverlast in het buitengebied;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten ook op bedrijventerreinen geen industriële mestvergisters toe te staan;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

 

Status: verworpen met 15 voor en 26 tegen
Voor: D66 PvdA GrienLinks 50PLUS Christenunie
Tegen: SP FNP VVD PVV CDA