Geen indu­striële mest­ver­gisters op bedrij­ven­ter­reinen


22 februari 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 21 februari 2018,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat de voorliggende wijziging van de verordening industriële mestvergisting niet expliciet uitsluit;

overwegende dat

  • Dit is onwenselijk omdat zowel de mest als de covergistingsmateralen uit andere delen van het land moeten worden aangevoerd;
  • Deze aanvoer vormt een te grote belasting voor het precaire wegennet in het buitengebied;
  • Deze vorm van vergisting daarnaast zorgt voor onaanvaardbare geur- en geluidsoverlast in het buitengebied;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten ook op bedrijventerreinen geen industriële mestvergisters toe te staan;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

D66PvdAGrienLinks50PLUSChristenunie

Tegen

SPFNPVVDPVVCDA