Ruim baan voor dorps­molens


22 februari 2018

Toelichting op het amendement:

Met de voorgestelde aanpassingen van de Verordening Romte komt er meer ruimte voor duurzame energie in het ruimtelijke beleid. De huidige verruiming bied echter onvoldoende ruimte voor dorpsmolens, zoals het project dorpsmolen Reduzum.

Dit restrictieve beleid staat de doelstelling voor 25% duurzaam opgewekte energie in 2025 in de weg. Een gemiste kans wat ons betreft.

Juist initiatieven zoals Reduzum, waarbij het dorp blij is met de molen en de opbrengst ten goede komt van het hele dorp, verdienen ruim baan in een transitie naar een duurzame maatschappij. De provincie moet deze ontwikkelingen stimuleren, en niet –zoals nu- belemmeren.

Niet de tiphoogte van de molen, maar juist draagvlak vanuit de lokale omgeving zou leidend moeten zijn in de keuze voor verduurzaming.

Schrappen uit tekst besluit:

de wizigingsferoardering ‘Verordening Romte 2014’ fêst te stellen,

Geschrapte tekst vervangen door:

de wizigingsferoardering ‘Verordening Romte 2014’ fêst te stellen met inachtneming van de volgende toevoeging en wijziging:

Toevoegen aan Artikel 9.3:

Nieuw lid 3:

In afwijking van het tweede lid kan in een ruimtelijk plan het plaatsen van een windturbine worden toegestaan, ongeacht de tiphoogte, mits het een lokaal gemeenschappelijk initiatief betreft, zoals een lokale energie coöperatie, waarbij voor de gewenste windturbine voldoende draagvlak onder omwonenden bestaat.


Status

Voor

D66FFPPVDAGrienLinksChristenunie

Tegen

SPFNP50PLUSVVDPVVCDA